Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening ble tildelt "Den nasjonale Kvalitetsprisen 2011"

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening ble tildelt Den nasjonale Kvalitetsprisen 2011 av Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten NFKH ved foreningens årlige kvalitetskonferanse på Lillestrøm den 09.03.2011.

Det er andre gang foreningen utdeler denne prisen, som skal gå til tiltak som skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere, samordnet, ressursytnyttende og tilgjengelige og rettferdig fordelt. Fra Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten motiverte Mette Ramstad Dønåsen overrekkelsen, og BEST sine styremedlemmer ÅseBrinchmann-Hansen og Per Hjortdahl mottok den på vegne av BEST.
-"Dette er en stor inspirasjon for alle de som alt helsepersonell som daglig står på for å yte bedre helsetjenester gjennom systematisk trening" - uttaler stiftelsens daglige leder professor Torben Wisborg, Hammerfest sykehus.
Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten har følgende kriterier for tildeling av Den nasjonale kvalitetsprisen - beste forbedringsprosjekt innen sosial- og helsetjenesten:

Bilde: Professor Per Hjortdahl, BEST, Fagsjef Mette Ramstad Dønåsen fra Norsk Forum for Kvalitet i Helse- og sosialtjenesten samt Fagsjef Åse Brinchmann-Hansen fra BEST ved prisoverrekkelsen på Llillestrøm 09.03.2011.
Prisen blir delt ut til et prosjekt som har oppnådd gode resultater når det gjelder å forbedre tjenestene ut i fra de seks kriteriene for kvalitet på tjenestene i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten:

Virkningsfulle
Trygge og sikre
Involverer brukere og gir dem innflytelse
Samordnet og preget av kontinuitet
Utnytter ressursene på en god måte
Er tilgjengelig og rettferdig fordelt

I tillegg må prosjektet som skal få  kvalitetsprisen tilfredsstille følgendekriterier:

Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse
Prosjektet må benytte aksepterte metoder for problemløsning og kvalitetsforbedring
Prosjektet må være tverrfaglig
Prosjektet må dokumentere målbare resultater