Vedtekter for Stiftelsen BEST

§1. Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling Engelsk navn er BEST: Better & systematic trauma care Stiftelsen er en privat stiftelse etter lov av 23. mai 1980 nr. 11.
§2. Forretningskontor
Stiftelsens kontor er i Hammerfest kommune.
§3. Formål
Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling har som langsiktig målsetting å etablere et faglig nettverk mellom de sykehus / kommuner som deltar, hvor utveksling av erfaringer og metoder kontinuerlig skal foregå for å bedre kunnskap og praksis innen traumebehandling. Samarbeid med andre fagmiljø og myndigheter skal tilstrebes i den grad dette bidrar til prosjektets hovedmålsetting. Prosjektet samarbeider både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringer fra parallelle aktiviteter skal tilføres prosjektet, og alle deltagende virksomheter har tilgang til det materiell som prosjektet besitter. Stiftelsen oppnår formålet sitt gjennom å undervise, trene og forske innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for derigjennom å bedre tilbudet til befolkningen for slike tjenester, på en samfunnsnyttig best mulig måte. Stiftelsen har ikke som mål å drive næringsvirksomhet eller skaffe stiftelsen økonomisk utbytte. Et eventuelt overskudd av virksomheten skal utelukkende brukes til å realisere stiftelsens ideelle formål.
§4. Grunnkapital
Grunnkapitalen er på kr. 50.000. Denne disposisjon er tilveiebrakt gjennom innskudd på kr 50.000 fra prosjektet BEST.
§5. Fond
Stiftelsens frie fond skal brukes til å fremme forskning, innovasjon og kompetanseoverføring in-nen stiftelsens formål. Fondet kan ikke belastes for fremme av styremedlemmenes økonomiske interesser.
§6. Styret
Stiftelsens styre er på 8 medlemmer som oppnevnes av stiftelsens grunnleggere for 4 år. Styret kan oppnevne styremedlemmer som ikke er grunnleggere, men styreleder skal bestandig være en av de opprinnelige fire prosjektledere fra prosjektet BEST. Stiftelsen tegnes av styrets leder og nestleder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styremedlemmer og styrets leder mottar ikke honorar for styrearbeid.
§7. Styrets vedtak
Styret gjør vedtak ved simpelt stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har stemt for. Det føres protokoll over styrets møter.
§8. Regnskap
Forretningsfører er seksjonsoverlege Torben Wisborg, Hammerfest. Forretningsfører meddeles prokura av styret. Regnskapsåret følger kalenderåret. Revidert regnskap innsendes hvert år innen utløpet av mai til Fylkesmannen i Finnmark.
§9. Oppløsning
Ved oppløsning av Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling skal en eventuell nettoformue anvendes til innovative formål innenfor stiftelsens opprinnelige formål. Formuen fordeles etter vedtak i styret.

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument, ble Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling dannet den 8. februar år 2001. Utgifter i forbindelse med offentlig registrering dekkes av prosjektet BEST sin kapital.