Kurs i hemostatisk nødkirurgi

Det er få av landets ca. 50 sykehus med akuttfunksjon som får mye trening med hardt skadde pasienter. Enda sjeldnere er det at pasientene kommer inn med så store blødninger at deres eneste redning er rask hemostase. Begrepet "Damage Control Surgery" innebærer at pasienter som kommer inn med blødningssjokk og pågående blødning, trenger rask hemostatisk kirurgi uten at man trenger gjøre definitiv kirurgi i initialfasen.
Ofte blir prosessen beskrevet i 3 deler:     
1.   Begrenset operasjon med blødningskontroll.2.   Resuscitering på intensivavsnitt (reversering av hypotermi og korrigering av acidose og koagulopati)     3.   Reoperasjon med definitiv reparasjon.
For disse pasientene følges ikke nødvendigvis vanlige operative teknikker som ved elektiv kirurgi. Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Stiftelsen BEST og Haukeland Universitetssykehus.

Formål
Formålet med BEST sine kurs i hemostatisk nødkirurgi er å trene på prosedyrer for den initiale operasjonen. Vi har valgt å kalle dette hemoststisk nødkirurgi som ikke må forveksles med vanlig ØH-kirurgi. Kurset foregår ved Vivariet ved Universitetet i Bergen hvor forsøksdyrene er vel ivaretatt av profesjonelt personale.

Teamarbeid
BEST fokuserer på at dette er et teamarbeid. Deltagende sykehus deltar med et team; gjerne med 2 kirurger, 2 operasjonssykepleiere, anestesilege og anestesisykepleier. Kurset er et to-dagers kurs og består hovedsakelig av praktisk trening. Nytt av året er at kurset er utvidet med en teoretisk del og praktiske øvelser ved Avdeling for patologi. Dette er gjort for å få et mer komplett kurs hvor vi også har med bakgrunnen for prinsippene for "Damage Control Surgery". I tillegg har vi tatt inn praktiske øvelser i teknikker for pakking av bekkenblødninger.

Følgende prinsipper trenes:
Pakking av blødninger i abdomen.
Retroperitoneal pakking av bekkenblødninger.
Tilganger ved forskjellige blødningslokalisasjoner.
Blødninger fra store kar.
Lateral thoracotomi med avklemming av aorta.
Sternumsplitt med sutur på bankende hjerte.
Vac Pack - vakuumpakking av åpen abdomen
Andre prosedyrer etter ønske.

Veien videreKurset er blitt veldig etterspurt. Fra den spede begynnelse med to team per år, økte dette til 12 team i 2003. Fra 1999 til 2011 har BEST arrangert 31 kurs med til sammen 108 team i praktisk skadebegrensende kirurgi. De regionale helseforetakene (RHFène) står selv for planlegging og arrangering av kurs i hemostatisk nødkirurgi fra 2011. De vil fortrinnsvis fylle opp kursene med team fra egen region, men vil også på noen kurs ha kapasitet for å ta inn team fra andre regioner. Kursene vil ha deltagelse av flere team, antallet varierer. Kursene arrangeres i Helse Midt (Trondheim), Helse Nord (Tromsø) og Helse Vest (Bergen).

Deltagerne må klare seg med enkle midler og får ikke tilgang verken til sug, diatermi eller trykkluftsag.
Dokumentene kan lastes ned i dokumentarkivet.