Kommune-BEST

Kommune-BEST er et teamtreningsnettverk utenfor sykehus. Prosjektet har pågått siden vinteren 2004, først bare i Finnmark, fra 2006 i også i Troms og Nordland. Kommune-BEST bygger på de samme pedagogiske prinsippene som BEST på sykehus; felles tverrfaglig teorigjennomgang før trening i realistiske akuttmedisinske team. Teamene settes sammen lokalt, etter hvem som vanligvis vil kunne jobbe sammen om akuttmedisinske oppgaver i den enkelte kommune, dette blir det man kan kalle et lokalt akuttmedisinsk team og vil variere fra vaktlag til vaktlag.

Debrief etter teamtreningen vektlegges like sterkt som den praktiske treningen og er praktisk talt en fascilitert selvevaluering. Teamet får to scenario å trene på og har altså debrief etter hver. Scenarioene kan simulere alle typer problemstillinger, både indremedisinske, gynekologiske, syke barn, psykiatri samt traumer.

Kommune-BEST ønsker at de lokale tjenestene skal fortsette å trene på egenhånd, etter at de har hatt en dag med tilreisende veiledere som har lært bort de pedagogiske prinsippene. Vårt håp er at nettverksbygging kan hjelpe til med det.

Tilpasninger av BEST-metodikken for prehospital teamtrening

Prosjektet hadde den første perioden bare fastleger som veiledere, alle fra Finnmark og de reiste kun i sitt eget fylke.  Siden mai 2005 har ambulansepersonell og legevaktsykepleiere vært med som veiledere og fasilitatorer for å sikre tverrfaglig fokus. Finansiering fra HOD har gjort økt reisevirksomhet mulig, samt tettere samarbeid med akuttmedisinske avdelinger.

Videofilming av treningene slik BEST praktiseres på sykehus gjøres nesten ikke lenger i Kommune-BEST. Dette for å gjøre modellen enklere, unngå unødig tidstap pga tekniske vansker, og gi mer tid til debrifing for deltagerne.

En dag med Kommune-BEST

En Kommune-BEST dag der veiledere kommer på besøk til en kommune, tilbringes i og nær de fleste deltagernes egen arbeidsplass (dvs. helsesenter, legekontor el legevakt). Treningsdagen starter med to timers teori for alle som senere skal trenes, alle veilederne deltar i undervisningen. Teorien er enkel, tilpasses et tverrfaglig publikum og det legges vekt på dialog. Det åpnes for mulighet til å legge fram og diskutere viktige akuttmedisinske hendelser lokalt.

Små praktiske øvelser legges inn for få frem at akuttmedisin like mye er avhengig av praktiske ferdigheter som teoretisk kunnskap, samt for å vise behovet for mange hender og hoder. Veiledergruppen prøver også få frem at de har liknende erfaringer som de lokale teamet de trener, etter en inspirasjon fra en deltagende pedagogikk (”ikke ovenfra og ned, men med”). Vi håper dette bidrar positivt til kommunikasjonen og gir teamene økt trygghet i øvelsessituasjonene.

Gruppene på teorien er vanligvis omkring 20-30 personer. Disse blir så delt opp i team. Teamene trenes så i egne omgivelser, med eget utstyr og med de reelle samarbeidspartnere. Vi bruker levende markører eller dukker til kasuistikkene, oftest bare en pasient per øvelse. Spill-leder spiller pasientens stemme og pust og gir opplysninger om puls, blodtrykk osv etter hvert. Treningene begynner ofte utendørs, og slik får teamene trent både skadestedshåndtering og transport inn til legevakten. Inne på akuttstuene forbereder sykepleiere og annet personell mottak, og tar så i mot båre og teamet som har vært ute. Hver trening varer ca 30 minutter.

Erfaringer

Erfaringene så langt er at metoden fungerer godt prehospitalt og at deltakerne ser at de har et behov for samtrening og fokus på akuttmedisinen som lagspill. Evalueringskskjema viser at kurs -/treningsopplegget skaper selvopplevd mestring, lyst og positive opplevelser! Ofte oppdager det lokale helsepersonellet mangler ved eget utstyr, de erfarer nye måter å organisere seg på og at rollen til det enkelte medlem trenger å bli tydeligere. Debriefingsituasjonene er også nyttig å trene på før evt. behov for virkelige debriefinger. Kollegaomsorg bygges også på trening!

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv., FOR-2015-03-20-231, sier klart at det er et samtrenings-krav til aktøren i den lokale akuttmedisinske kjeden:

§ 4.Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester

(...)

Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

(...)

» Akuttmedisinforskriften – lovdata.no

Samtreningskravet kan i en del tjenester være vanskelig å oppfylle. Kommune-BEST ønsker å hjelpe til med at trening i samhandlings skjer lokalt, gjerne sterkt forankret i de lokale strukturene som Helseforetak, legeforeningens fylkesvise kurskomiteer, veiledning for turnusleger.

Prosjektets organisering

Prosjektleder de første årene var Risten Utsi (da fastlege i Alta, nå kommuneoverlege i Kautokeino), veileder og den som initierte det hele var Torben Wisborg (daglig leder i Stiftelsen BEST og avdelingsoverlege på akuttmed. avd Hammerfest sykehus).  Fra desember 2005 er prosjektleder Helen Brandstorp (før kommunelege 2 i Tana/Nesseby, nå Ambulanseseksjonen UNN HF og Universitetet i Tromsø).

Prosjektet har fra starten blitt finansiert fra Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø. H. Brandstorp jobbet i tillegg med Kommune-BEST som en del av sin praksiskonsulentstilling på akuttmedisinsk avdelingen, UNN HF.

Både i 2005 og 2007 har Stiftelsen BEST, organisert i Helse Finnmark, fått såkalte "lokalsykehusmidler" fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kommune-BEST, sist etter søknad fra Helse Nord.

Videre drift

Prosjektet planlegger videre drift i Nord-Norge med overnevnte "lokalsykehusmidler". Nasjonalt senter for Distriktsmedisin, UiT støtter prosjektet videre. Prosjektets ansatte velger selv ut hvilke kommuner det er aktuelt å tilby Kommune-BEST kurs, men spesielt interesserte kan ta kontakt med prosjektleder. Interesserte utenfor Nord-Norge er velkomne til å være med på en treningsdag for å se og lære av våre erfaringer og så ta med hjem for å starte selv.