BEST kurs ved Kamuzu Central Hospital (KCH), Lilongwe, Malawi; 2. og 3. mai 2016

BEST kurset kom i gang på bakgrunn av at Guttorm Brattebø var på besøk ved KCH i slutten av 2015. Der tok han opp muligheten for BEST team treningskurs ved akuttmottaket med flere av lederne ved sykehuset (sykehusdirektør, kirurgisk-, anestesi og radiologisk avdeling, laboratoriet og akuttmottaket). Brattebø fikk positiv respons og det ble søkt om midler fra AIS ved HUS i desember 2016. Søknaden ble innvilget og planleggingen startet primo 2016. Det har vært viktig for BEST at kurset skulle avvikles i tett samarbeid med KCH. Det ble også enighet om at AIS betalte lunsj for alle deltakerne begge dagene.

Kursarrangører (praktiske) fra Norge: Guttorm Brattebø, Torben Wisborg og Heidi S. Brevik. Den økonomiske delen var det Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) som sto for. HUS har hatt samarbeid med KCH siden 2007 innenfor mor-barn helse og kirurgi/ortopedi. Akuttmottaket ved KCH som BEST samarbeider med er for kirurgiske pasienter og er også et sykehus for pasienter som blir henvist fra andre sykehus.

BEST sin kontakt ved KCH har vært Dr. Natasha. J. Ngwira (generell kirurg ved KCH). Hun har vært imøtekommende og brukt tid på å organisere et 2 dagers BEST kurs ved KCH. Hun gav uttrykk for at det var en utfordrende oppgave å rekruttere kursdeltakere. Det var et poeng å få med både turnusleger, overleger, sykepleiere fra akuttmottaket, laboratoriepersonell og røntgenpersonell. I tillegg var det ønskelig å få med andre yrkesgrupper med som naturlig deltar i akuttmottaket som for eksempel portører.

Etter kommunikasjon med Dr. Ngwira ble det besluttet å avvikle 2 like kursdager. Det som kunne planlegges og eventuelt bringes med av kursmateriell fra Norge ble planlagt og gjort klart for transport. Vi som kursarrangører hadde også et møte med Dr. Ngwira etter ankomst Lilongwe der vi planla detaljene og var på befaring på sykehuset (kurslokalet og akuttmottaket) i forkant.

Kurset ble avviklet etter det tradisjonelle BEST konseptet med gjennomgang av teorien bak ABCDE, ledelse, kommunikasjon og samarbeid og i tillegg; «Hvordan få dette til». Denne delen var åpen for de som ønsket å være med innenfor de avdelingene som hadde pasienter i akuttmottaket. Det var ca 50 deltakere med på den teoretiske delen.

I den praktiske delen ble vi enige om at det var viktig at personell som deltar i mottak av hardt skadde pasienter deltok i den praktiske teamtreningen på ettermiddagen. Det var også et poeng at den praktiske teamtreningen skulle foregå i akuttmottaket der de skadde pasientene ble tatt imot. Men det kirurgiske akuttmottaket ved KCH er lite med mange pasienter slik at gjennomføring av simulering i akuttmottaket ikke lot seg gjøre. Det ble så besluttet å ha teamtreningen i et rom i tilknytning til akuttmottaket. Det ble planlagt 4 team; 2 på dag 1 og 2 på dag 2. Til sammen ble det avviklet praktisk trening med 3 team (ca. 20 personer) med leger, overleger, sykepleiere, radiografer og annet personell.

Alle som var med på både teoretisk og praktisk trening ble bedt om å evaluere BEST kurset på samme måte som både i Norge og i Botswana. Kurset fikk høy skår og noen deltakere oppfordret BEST til å holde samme kurset for de som henviste pasienter til KCH.

Verktøy for vurdering og prioritering (triagering) av pasienter i akuttmottak
Akuttmottaket ved KCH bruker ikke noe verktøy for å vurdere og prioritere (triagere) pasienter. Akuttmottaket ved HUS implementerte South African Triage Scale (SATS) i en modifisert versjon i 2013 – SATS Norge. På bakgrunn av at SATS er et triageverktøy utviklet i Sør Afrika av en gruppe helsepersonell som er organisert i Emergency Medisine Society of South Africa (EMSSA) og er anbefalt av African Federation of Emergency Medicine (AFEM) var det naturlig å presentere KCH for dette verktøyet. Det ble arrangert et møte med Deliose Banda Chipeta («Matron») i akuttmottaket ved KCH der SATS ble presentert. Påfølgende dag ble SATS tatt opp og diskutert med Dr. Ngwira og det ble overlevert materiell med informasjon om SATS.

Heidi S. Brevik
17.05.2016